Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
OUP 07

OPĆE ODREDBE

Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina proglašenog dana 10. listopada 2007. godine, Smart immobilie d.o.o., Opatija, Ulica Maršala Tita 75/1, OIB: 00108898779, kao posrednik donosi Opće uvjete za obavljanje posredovanja.

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani Ugovor o posredovanju. Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:

Posrednik u prometu nekretnina – (Smart Invest Properties)

SMART IMMOBILIE d.o.o., OIB: 00108898779, kojeg zastupa direktor Milan Mandić, s sjedištem i uredom u Opatiji u Ulici Maršala Tita 75/1, te svojom poslovnicom u Opatiji, Ulica Maršala Tita 88/4.

Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina. Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca.

Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje. Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

Ako je primatelju naše ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.

CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.

Cijene nekretnina iskazane su u eurima, 1 eur / 7.53450 kn.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen.

Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca.

U posredničkom ugovoru moraju biti naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju/najam/zakup nekretnine.

Članak 6.

Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora osim ako nije drukčije dogovoreno.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:
-nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla,
-upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
-izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu,
-obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu,
-oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
-posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
-čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
-ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
-obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 8.

Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.

Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 9.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:
-obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,
-dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora,
-osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
-nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
-ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,
-obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 10.

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada u ukupnom iznosu od 6 % (u daljnjem tekstu: naknada) osim ako nije drukčije dogovoreno. Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu određenu ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe (predugovor ili kupoprodajni ugovor), osim u slučaju da nije drukčije dogovoreno.
Na cijenu naknade dodatno se obračunava PDV u iznosu od 25%.

Članak 11.

Posrednička naknada koju plaća kupac za uslugu posredovanja kod kupnje nekretnine iznosi 3% ( tri posto ). Navedena naknada od 3% predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od prodavatelja nekretnine, a sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima osim ako nije drukčije dogovoreno.
Na cijenu naknade dodatno se obračunava PDV u iznosu od 25%.

Članak 12.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Članak 13.

U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

Članak 14.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
-neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
-organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
-nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

CJENIK

Članak 15.

Posrednik uređuje posredničku proviziju Odlukom o načinu formiranja cijena, a koja se bazira na cjeniku objavljenom od strane Hrvatske gospodarske komore - Sektor za trgovinu.

PRESTANAK UGOVORA

Članak 16.

Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 24 mjeseci i isti se automatski produljuje na sljedećih 12 mjeseci ukoliko se isti ne otkaže u roku od 60 dana od dana isteka istog.
Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora.
Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

Cookie Policy

Članak 17.

Kako bi ove stranice ispravno funkcionirale, te kako bi u svrhu unaprijeđenja kvalitete usluge mogli pratiti način korištenja ovih stranica, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija, tzv. "kolačić". Ovu praksu koriste gotovo sve stranice na internetu te je gotovo nemoguće i koristiti internet bez "kolačića".
Ove stranice koriste dvije vrste kolačića:
Privremeni kolačići - tzv. "session cookies", ovi kolačići potrebni su za ispravno funkcioniranje stranica i navigaciju korisnika te korištenje kontakt formulara.
Mjerenje posjećenosti - koristimo sustav Google Analytics za mjerenje posječenosti stranice. Ukoliko isti želite blokirati, više informacija možete dobiti na stranici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Korištenjem ovih stranica pristajete na upotrebu "kolačića" kako je navedeno u ovom dokumentu. Kolačići se mogu konfigurirati i po želji blokirati u postavkama Vašeg internet preglednika.

STRUČNA OSPOSOBLJENOST

Članak 18.

Agencija kao posrednik ima najmanje jednu zaposlenu osobu agenta ili direktora društva koja je stručno osposobljena za posredovanje u prometu nekretnina, te ima položen stručni ispit iz članka 30. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Za odnose između posrednika i agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.


Za sudske sporove nadležan je sud u Rijeci, osim ako se drukčije ne dogovori.